Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

2016/2017 tanév

  1. Az általános iskolai beiratkozás ideje

Az általános iskolai beiratkozás időtartama a 2016. április 14-étől 2016. augusztus 31-éig tartó időszak.

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

  1. április 14-én (csütörtökön) 8.00-18.00 óra között
  2. április 15-én (pénteken) 8.00-16.00 óra között

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

  1. Tanköteles kor

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik. A 2016/2017-es tanévben a 2010. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

 

  • Az iskolai felvételről szóló döntés

 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a www.oktatas.hu oldalon található részletes információ.

 

A tanuló felvételéről (átvételéről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. a döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

  1. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

 

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

 

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé.

 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Magyarbóly, 2016. március 14.

A szülői nyilatkozatok a Letölthető dokumentumok menüből érhetők el!